۵۰ برگ ۱ خط (1)

۵۰ برگ نقاشی (1)

۶۰ برگ ۱ خط (1)

۶۰ برگ زبان ۲ خط (1)

۶۰ برگ زبان ۴ خط (1)

۸۰ برگ ۱ خط (1)

۱۰۰ برگ ۱ خط (1)